Kultour

Spotkania ze sztuką współczesną dla młodzieżyZapraszamy grupy zorganizowane do udziału w nowym programie edukacyjnym poświęconym zagadnieniom sztuki współczesnej. Program obejmuje udział uczniów szkół ponadpodstawowych 
w cyklu zajęć prowadzonych przez edukatorki, edukatorów i pedagożki teatru z czterech stołecznych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz TR Warszawa.

KULTOUR to okazja na spotkanie młodzieży z nowymi środkami artystycznego wyrazu w różnych dziedzinach sztuki współczesnej. Celem programu jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży poprzez zapoznanie jej ze sztuką współczesną. KULTOUR to także okazja do dyskusji na temat roli i wpływu kultury na otaczający nas świat, a także sposobu, w jaki sztuka interpretuje 
i przedstawia wydarzenia historyczne.
Zajęcia w ramach programu KULTOUR odbywać się będą od II połowy września do grudnia 2019 roku. 
Cykl obejmuje udział młodzieży w czterech warsztatach, po 1 w każdej z instytucji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i TR Warszawa.

-------------

Cena pojedynczych warsztatów:
150 zł/grupa (płatne oddzielnie w każdej z instytucji)

WSZYSTKIE WOLNE MIEJSCA NA KULTOUR ZOSTAŁY JUŻ WYCZERPANE

-------------

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba grup, które mogą uczestniczyć w programie, jest ograniczona.

Grupy zakwalifikowane do udziału w programie KULTOUR zostaną powiadomione mailowo. Następnie, koordynatorzy programu z każdej z instytucji skontaktują się z nimi celem umówienia terminu warsztatów.

Udział w programie KULTOUR – spotkania ze sztuką współczesną może być dofinansowany w ramach miejskiego projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".

"Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" to projekt zakładający dofinansowanie organizowanych przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo nie generujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków.

-------------

WARSZTATY


Zajęcia odbywają się w następującej kolejności:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: wrzesień/październik

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera: październik/listopad

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki: listopad

TR Warszawa: listopad/grudzień

Pytania o historię


(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

Zajęcia poświęcone będą tematyce historii podejmowanej w sztukach wizualnych, a także artystycznym sposobom na wyrażenie sprzeciwu wobec wojen, nierówności i szeroko pojętej przemocy na podstawie wystawy Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku. Młodzież weźmie udział w dyskusji na temat odczytywania i (re)interpretacji wydarzeń historycznych. Warsztat obejmować będzie także analizę języka artystycznego prac zgromadzonych na wystawie.

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktu z podstawy programowej w zakresie edukacji historycznej, tj. dostrzeganie mnogości perspektyw badawczych oraz różnorakie interpretacje historii i ich przyczyny.


O współczesnym teatrze

(Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera)

Zajęcia poświęcone będą historii teatru i przemianom zachodzącym we współczesnym teatrze. Podczas warsztatów, które odbędą się w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, uczniowie zapoznają się z wybranymi spektaklami i poddadzą analizie narzędzia wykorzystywane we współczesnych inscenizacjach. formułowania samodzielnych, logicznych wypowiedzi argumentacyjnych na temat twórczości wybitnych artystów. Uczniowie, wykorzystując improwizacyjne ćwiczenia, przygotują krótkie pokazy inspirowane teatralnymi pojęciami.

Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej języka polskiego 
w zakresie formułowania samodzielnych, logicznych wypowiedzi argumentacyjnych na temat twórczości wybitnych artystów.

Uczestnicy warsztatów mogą także obejrzeć spektakle "Kuroń. Pasja według św. Jacka" oraz "Damaszek 2045" połączone z zajęciami wprowadzającymi w tematykę przedstawień. 
Cena pojedynczego biletu na spektakl: 30 zł.

Więcej informacji dot. uczestnictwa w spektaklach i warsztatach dodatkowych na stronie internetowej teatru.

Scenografia jako medium 


(Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki)

Zajęcia poświęcone będą współczesnej kulturze widzianej przez pryzmat scenografii — dziedziny łączącej sztuki plastyczne, literaturę i teatr. Warsztaty odbędą się na wystawie Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku. Na ekspozycji będzie można zobaczyć scenografię jako sztukę, która jest bliska rzeczywistości i ma ścisły związek z przemianami historycznymi i społecznymi.
Zaprosimy młodzież w podróż przez historię XX i XXI wieku. Uczestnicy warsztatów będą oglądać wystawę, dzielić się własnymi wrażeniami i spostrzeżeniami, dyskutować, a także działać twórczo w przestrzeni galerii.
Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej języka polskiego w zakresie kształcenia umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

 


PrzeTWORZENIE


(TR Warszawa)

Zajęcia poświęcone będą roli adaptacji w sztuce i na scenie. Młodzież dowie się, czym jest teatralna adaptacja, jakie wyzwania pociąga za sobą tworzenie teatralnych scenariuszy opartych na tekstach dawnych lub powieściach, a także pozna różnice między adaptacją wydarzeń historycznych i fikcji literackiej. Uczestnicy podejmą także dyskusję nt. roli poszczególnych elementów spektaklu, jak np. scenografia i kostiumy w uwspółcześnianiu sztuk.
Podczas warsztatów, które odbędą się na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8, uczniowie obejrzą fragmenty wybranych spektakli z repertuaru teatru. Na ich podstawie spróbują stworzyć własne teatralne adaptacje. Podczas zajęć wykorzystywane będą elementy działań improwizacyjnych.
Koncepcja warsztatów obejmuje realizację punktów z podstawy programowej języka polskiego w zakresie kształcenia umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.