REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

1. Rezerwacji biletów indywidualnych i grupowych oraz produktów można dokonywać telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w kasie biletowej. Kontakt: tel. 48 505 283 185 (w godzinach pracy kasy), kasa@trwarszawa.pl.

2. Kasa biletowa czynna jest w poniedziałki w godzinach 11:00 – 16:00, od wtorku do soboty w godzinach 11:00 – 19:00, w niedziele w godzinach 13:00 – 19:00; kasa ma przerwę w godzinach 14:30 – 15:00. Jeśli po godzinie 19:00 odbywa się spektakl / wydarzenie, kasa ma wydłużony czas pracy do momentu jego rozpoczęcia.

3. Zarezerwowane bilety lub produkty należy wykupić w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rezerwacji w kasie TR Warszawa lub dokonać przelewu na konto bankowe. Po upływie wskazanego terminu nieopłacone rezerwacje zostaną anulowane i przeznaczone do sprzedaży. Datą opłaty rezerwacji jest dzień zapłaty w kasie lub - w przypadku płatności przelewem - uznania rachunku bankowego TR Warszawa.
Jeśli rezerwacja dotyczy spektaklu rozpoczynającego się w czasie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, niewykupiona rezerwacja jest anulowana na 48 godzin przed jego rozpoczęciem.

4. Teatr przyjmuje rezerwacje na spektakle/wydarzenia do 48 godzin przed ich rozpoczęciem. Po upływie tego czasu kasa nie dokonuje rezerwacji i ma możliwość wyłącznie sprzedaży biletów.

5. Płatności za bilety i produkty można dokonywać:
- gotówką, kartą płatniczą, za pomocą płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą urządzenia mobilnego w kasie teatru, np. smartfonu, tabletu;
- przelewem bankowym na konto teatru, po wcześniejszym ustaleniu rezerwacji i terminu przelewu (dane do przelewu znajdują się na końcu regulaminu, jako tytuł przelewu należy wpisać numer rezerwacji);
- poprzez system internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów.

6. Faktury VAT wystawiane są w ciągu maksymalnie 7 dni od daty sprzedaży na podstawie paragonu fiskalnego.

7. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie, za wyjątkiem sytuacji odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru.

8. W sytuacji odwołania spektaklu decyzję o zwrocie pieniędzy za bilet widz powinien przekazać kasie teatru najpóźniej 48 godzin przed zaplanowanym rozpoczęciem odwołanego spektaklu/wydarzenia. Po upływie tego czasu kasa nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety. Można je wówczas wymienić na bilety o tej samej wartości na inny spektakl lub inny termin. Jeśli do odwołanego spektaklu pozostało mniej niż 48 godzin kasa zwraca pieniądze lub wymienia bilety o tej samej wartości na inny spektakl lub termin. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od teatru, w szczególności w związku z decyzjami wydanymi przez jednostki administracji rządowej lub samorządowej (np. żałoba narodowa, klęski żywiołowe, zagrożenie epidemiologiczne itp.) widzowi przysługuje voucher do wykorzystania na dowolny spektakl ważny do zakończenia kolejnego sezonu artystycznego. Vouchery wydawane będą w kasie teatru na podstawie okazanego dowodu nabycia biletu.

9. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom do 26 r.ż., emerytom, rencistom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom przebywającym w domach opieki społecznej. Widzowie posiadający bilety ulgowe są zobowiązani do okazania ważnego dokumentu upoważniającego do zniżki przy wejściu na widownię. W przypadku braku dokumentu widzowie mają obowiązek wymiany biletu ulgowego na normalny po dopłacie w kasie teatru.

10. Bilety grupowe objęte zniżką przysługują grupom zorganizowanym liczącym nie mniej niż 10 osób. Zniżki wynoszą 15% przy grupach od 10 do 19 osób włącznie i 20% dla grup od i powyżej 20 osób. Do każdych zakupionych 10 biletów przysługuje jeden bilet za 10 zł dla opiekuna lub organizatora grupy.

11. Bilety w cenach specjalnych przysługują osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi oraz ich opiekunom biorącym udział w spektaklach w ramach warsztatów TR bez Barier. Ilość biletów jest limitowana i proporcjonalna do wielkości widowni.

12. Bilety w cenie 1zł przysługują osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

13. Spóźnieni widzowie będą wpuszczani na widownię teatru po przerwie. Jeżeli spektakl przerwy nie posiada, wejście na widownię po rozpoczęciu spektaklu nie jest możliwe. Osobie spóźnionej, która nie wejdzie na spektakl nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.

14. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletów na spektakle oraz produktów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższych zasad.

15. Powyższy regulamin (jak i zasady internetowej sprzedaży biletów, zasady sprzedaży biletów grupowych, zasady wprowadzanych promocji ) znajduje się do wglądu w kasie oraz na stronie internetowej teatru.

16. Dane do przelewu: 51 1240 6247 1111 0000 4974 9212, TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa