Тим Театр / Team Theatre

 • Marszałkowska 8
 • Wydarzenie specjalne

Z@klęcie / 3@.мова

Kup bilet

PL

 • Koncepcja

  Maksym Shyshko

 • Premiera

  11 i 12 listopada 2022, godz. 19:00, TR Warszawa, Sala Warsztatowa, Marszałkowska 8 

 • Czas trwania

  50 min.

Projekt muzyczny

Spektakl, oparty na archaicznych pieśniach i rytuałach z Polesia – krainy na pograniczu Białorusi i Ukrainy. W scenariuszu wykorzystano zamowę – stary, zanikający gatunek ustnej poezji ludowej z Białorusi, któremu przypisywano niegdyś magiczne właściwości. Z@klęcie to próba wskrzeszenia dawnej tradycji i przyswojenia jej odbiorcy epoki cyfrowej.

Od twórców:

Chcemy poprzez ten projekt odkrywać naszą prawdziwą tożsamość. Jesteśmy pokoleniem, które stoi na skrzyżowaniu epok. Korzystamy z komputerów i telefonów komórkowych, a jednocześnie słyszeliśmy od naszych dziadków dawne pieśni, przysłowia i fantastyczne historie z przeszłości. Z@klęcie jest próbą odnowienia i przekształcenia ustnej sztuki ludowej, znalezienia formy folkloru, która mogłaby zainteresować nas, a może i nasze dzieci. Za pomocą środków artystycznych staramy się stworzyć mistyczną, fantastyczną atmosferę dawnych obrzędów.

Przedstawienie grane po białorusku i w dialektach Polesia, adresowane zarówno do diaspory białoruskiej i ukraińskiej, jak i do publiczności polskiej. Przed spektaklami będą dostępne polskie tłumaczenia tekstów pieśni i narracji.

Przedstawienie powstało w ramach rezydencji artystycznej Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie we współpracy z TR Warszawa 

Twórcy

koncepcja: Maksym Shyshko

muzyka: Nikita Zalatar

dźwięk/światło: Andrei Bardukhaev-Arol

Występują: Andrei Novik, Darya Novik, Maryia Piatrovich

BY

 • Ідэя

  Максім Шышко

 • Прэмьера

  11 i 12 лістапада ў 19:00, зала майстэрняў тэатра TR Warszawa, Marszałkowska 8.

 • Працягласць

  50 хвілін

Музычны праект

Спектакль створаны па матывам старажытных песен і рытуалаў Палесся – унікальнага рэгіёна сучасных Беларусі і Украіны. У спектаклі выкарыстоўваецца замова – старадаўні, знікаючы жанр вуснай народнай творчасці, якому здаўна прысвойваюцца містычныя якасці. 3@.мова гэта спроба адраджэння архаічных традыцыяў i надання ёй якасцяў уласцівых сучаснай культуры цыфравой эпохі.

Ад творцаў:

Гэты праект – спроба высветліць для саміх сябе сваю ідэнтычнасць. Мы тое пакаленне, якое стаіць на ростані эпох. Мы зараз выкарыстоўваем кампутары і мабільныя тэлефоны, і ў той жа час мы чулі ад нашых бабуль і дзядоў старажытныя песні, прымаўкі і фантастычныя гісторыіі даўніны. Гэтым праектам ажыццяўляецца спроба рэфармацыі і трансфармацыі вуснай народнай творчасці, пошук той формы фальклору, якая магла б быць цікавай для нас, а можа і нашых дзяцей. Пры дапамозе мастацкіх сродкаў спрабуем стварыць містычную, фантастычную атмасферу старадаўніх абрадаў.

Спектакль створаны ў рамках тэатральнай рэзідэнцыі тэатральнага інстытут імя Z. Raszewskiego і тэатра TR Warszawa.

Творцы

Ідэя: Максім Шышко

Музыка: Мікіта Залатар

Гук/святло: Андрэй Бардухаеў

Удзельнікі: Андрэй Новік, Дар’я Новік, Марыя Пятровіч

UA

 • Ідея

  Максим Шишко

 • Премьєра

  11 i 12 листопада у 19:00, театр TR Warszawa, Marszałkowska 8, Сцена майстерні

 • Длительность

  50 минут.

Музичний проект

Спектакль, заснований на стародавніх піснях і ритуалах Полісся – унікального регіону на межі сучасних Білорусі та України. В сценарі викорістана замова – старидавній, зникаючий жанр народної усної творчості Білорусі, якому часто привласнюють містичні якості. 3@.мова це спроба відродження давніх традицій і наділенняя їх якостями сучасної, цифрової эпохи.

Від творців:

Проект – це спроба знаходження нами своєї ідентичності. Ми покоління, що стоїть на межі эпох. Ми користуємось комп’ютерами і мобільними телефонами, і в той же час ми чули від наших бабуль і дідусів старовинні пісні, поговорки, казки, легенди давніх часів.3@.мова це спроба відродження і актуалізаціі вусної народної творчості, пошук формы фольклору, який міг би бути цікавим нам і можливо нашим дітям. При допомозі мистецьких прийомів ми намагаемось створити містичну, таемничу атмосферу старовинних обрядів.

Спектакль створений в рамках театральної резіденції Театрального Институту ім. Z. Raszewskiego музыкальный проектiego і театру TR Warszawa.

Творці

Ідея: Максим Шишко

Гук/Світло: Андрій Бордухаев-Орел

Музика: Микита Золотар

Актери: Aндрій Новік, Дар’я Новік, Марія Петрович

RU

 • Идея

  Максим Шишко

 • Премьера

  11 i 12 ноября в 19:00, театр TR Warszawa, Marszałkowska 8, Мастерская

 • Длительность

  50 минут

Спектакль

Спектакль, основан на старинных песнях и ритуалах Полесья – уникального региона на границе современных Беларуси и Украины. В сценарии использована замова – древний, исчезающий вид народного устного творчества Беларуси, которому часто присваивают мистические качества. 3@.мова это попытка возрождения давних традиций и наделения их качествами современной, цифровой эпохи.

От создателей:

Проект – попытка нахождения нами своей идентичности. Мы поколение, находящееся на стыке эпох. Мы пользуемся компьютерами и мобильными телефонами, и в тоже время мы слышали от наших бабушек и дедушек старинные песни, поговорки, сказки, легенды старых времён.3@.мова это попытка возрождения и актуализации устного народного творчества, поиск формы фольклора, который мог бы быть интересен нам и возможно нашим детям. При помощи художественных средств мыстараемся создать мистическую, таинственную атмосферу старинных обрядов.

Спектакль создан в рамках театральной резиденции Театрального Института им. Z. Raszewskiego и театра TR Warszawa.

Создатели

Идея: Максим Шишко

Звук/Свет: Андрей Бордухаев-Орёл

Музыка: Никита Золотарь

Актёры: Андрей Новик, Дарья Новик, Мария Петрович

Projekt PerspAKTIVE realizowany jest we współpracy z RAZEM, Fundacją Sztuki Współczesnej IN SITU oraz Ambasadą Kultury przy wsparciu finansowym Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Organizator