TR Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej trwarszawa.pl (i jej poddomen) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego trwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.12.30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.01.15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w następującym zakresie:

1.   Częściowy brak opisów alternatywnych (ALT) treści graficznych – opisy będą sukcesywnie dodawane w trakcie dalszej pracy nad implementacją nowej odsłony strony internetowej.

2.   Częściowy brak audiodeskrypcji i/lub podpisów i/lub tłumaczenia na polski język migowy (PJM) niektórych treści video.

3.   Częściowy brak opisów łatwych do czytania i zrozumienia.

4.   Brak transkrypcji/OCR skanów niektórych dokumentów na stronie – przeprowadzenie kompleksowej digitalizacji dokumentów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

5.   Częściowy brak odpowiednio oznaczonych nagłówków, etykiet, unikalnych ID – bieżąco aktualizowane.

6.   Okazjonalnie użyte nietypowe słowa, idiomy, żargon; brak treści wyjaśniających dla tekstów wymagających czytania na poziomie wyższym, niż gimnazjalny.

7.   Częściowy brak identyfikatorów a11y-system


Oświadczenie zaktualizowano dnia 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu prosimy o kontakt.
Liderką dostępności TR Warszawa jest Helena Świegocka z Zespołu Pedagogiki Teatru
e-mail: bezbarier@trwarszawa.pl
Za redakcję i prowadzenie strony odpowiedzialny jest Dział Rozwoju Publiczności
e-mail: drp@trwarszawa.pl
Kasa biletowa
e-mail: kasa@trwarszawa.pl lub tel.: 505 283 185
Sekretariat
e-mail: sekretariat@trwarszawa.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Scena TR Warszawa / Marszałkowska 8

Adres, dojazd do teatru

TR Warszawa ul. Marszałkowska 8, Warszawa
Przed TR Warszawa są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Przystanek: pl. Unii Lubelskiej
Autobusy linii: 119, 131, 138, 167, 168, 222, 422, 501, 519.
Kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Tramwaje linii: 4, 10, 14, 18, 35.
Od przystanku tramwajowego pl. Unii Lubelskiej do wejścia do teatru jest 300 m.

Osoby dedykowane do udzielenia informacji

Helena Świegocka
Koordynatorka dostępności 
e-mail: bezbarier@trwarszawa.pl

Kasa biletowa TR Warszawa
e-mail: kasa@trwarszawa.pl lub: tel.: 505 283 185

Zespół Pedagogiki Teatru
e-mail: bezbarier@trwarszawa.pl

Wejście do teatru

Do teatru prowadzą 4 wejścia: wejście główne – do kasy i na widownię, wejście od tyłu – bezpośrednio na salę warsztatową, dwa wejścia do restauracji.

Wejście główne, od ulicy Marszałkowskiej oznaczone jest znacznikiem TOTUPOINT, który informuje użytkowników tego systemu o wejściu do teatru.

Przed wejściem głównym znajduje się stopień o wysokości mniejszej niż 9 cm. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe, otwierane w obie strony (na zewnątrz lub do wewnątrz) manualnie. Jedno skrzydło drzwi wejściowych ma 74 cm i jest to szerokość, która może być zbyt mała dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dlatego przed wydarzeniami dla publiczności drugie skrzydło drzwi będzie otwierane. Gdyby z jakiś przyczyn jednak było zamknięte, po prawej stronie przy szklanych drzwiach znajduje się domofon, z którego można skorzystać aby przywołać portiera.

Po wejściu do teatru, prawą stroną idzie się do kasy usytuowanej w górnym foyer, z ladą na wysokości 70 com, zaś lewa strona prowadzi pochylnią do szatni i foyer dolnego, gdzie znajduje się wejście na widownię. Nie ma progów ani schodów do pokonania. Ze względu na brak poręczy na krótkim odcinku foyer, gdzie jeszcze nie ma wypłaszczenia – zespół bileterski służy pomocą przy zejściu do szatni.

Wejście tylne, przez parking teatralny – bezpośrednio na salę warsztatową – nie jest na co dzień wejściem dla publiczności. Istnieje możliwość rozłożenia szyn na prowadzących do sali warsztatowej schodach, z wewnątrz teatru, z górnego foyer. Ze względu na utrudniony dostęp na salę warsztatową prosimy o kontakt z zespołem teatru.

Wejście do restauracji znajduje się na poziomie chodnika, a szerokość głównego skrzydła wynosi 85 cm. Jest to szerokość wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, jednak światło drzwi jest ograniczone ladą baru, co uniemożliwia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim dostanie się do restauracji od strony ulicy. Drugie wejście do restauracji, bez progów, znajduje się z boku, od ul. Emila Zoli. Trzecie wejście do restauracji znajduje się wewnątrz teatru.

Komunikacja wewnątrz teatru

W głównej części teatru dla widzów i widzek dostępne są dwie kondygnacje, pomiędzy którymi można przemieszczać się dzięki pochylniom.

Po wejściu do teatru, prawą stroną idzie się do kasy usytuowanej w górnym foyer, z ladą na wysokości osoby na wózku inwalidzkim, zaś lewa strona prowadzi pochylnią do szatni i foyer dolnego, z którego znajduje się wejście na widownię. Nie ma progów ani schodów do pokonania. Ze względu na brak poręczy na krótkim odcinku foyer na poziomie -1, gdzie jeszcze nie ma wypłaszczenia – zespół bileterski służy pomocą przy zejściu do szatni.

Pochylnie pomiędzy poziomem wejścia a poziomem balkonu oraz pomiędzy poziomem balkonu a restauracją mają nachylenie odpowiednio 4% i 10% (dopuszczalne). Nachylenie pochylni pomiędzy poziomem wejścia a poziomem -1, na którym znajduje się wejście na scenę ma nachylenie około 13%. Przy dość dużej różnicy wysokości oraz w związku z brakiem podziału pochylni na krótsze odcinki, podzielone spocznikami, nachylenie może być zbyt duże dla niektórych osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy zjeździe na poziom -1 jest poręcz dopiero od połowy pochylni.

Kasy biletowe i szatnia

W obiekcie znajduje się jeden punkt kasowy oraz szatnia. Okienko kasy znajduje się na wysokości 70 cm. Blat szatni znajduje się na wysokości 90 cm. W teatrze obowiązują preferencyjne ceny biletów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba z psem asystującym może wejść do teatru, a pracujący czworonóg może otrzymać miskę z wodą zarówno w TR Warszawa, jak i w restauracji.

Scena

Na widowni, w pierwszym rzędzie dostępne są miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala wyposażona jest w pętlę indukcyjną. Teatr posiada system odbiorników umożliwiających tłumaczenie symultaniczne, bądź odbiór czytanej audiodeskrypcji. Na sali jest dostępny ekran, który był już wykorzystywany do wyświetlania tekstu alternatywnego. Sala dysponuje pomieszczeniem, w którym w trakcie przedstawień z audiodeskrypcją znajduje się lektor. Na sali znajduje się miejsce, w którym można ustawić tłumacza języka migowego. W wybrane dni zapraszamy na spektakle z audiodeskrypcją oraz napisami dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Sala warsztatowa

Sala warsztatowa służy do prowadzenia warsztatów oraz organizacji wystaw. Widownia jest mobilna i istnieje możliwość wyznaczenia miejsc dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na sali można rozłożyć pętlę indukcyjną. Teatr posiada system odbiorników umożliwiających tłumaczenie symultaniczne, bądź odbiór czytanej audiodeskrypcji. Na sali jest dostępny ekran, który był już wykorzystywany do wyświetlania tekstu alternatywnego. Na sali znajduje się miejsce, w którym można ustawić tłumacza języka migowego. W wybrane dni zapraszamy na warsztaty teatralne z tłumaczeniem na język migowy.

The Cool Cat TR – sąsiadująca restauracja

Część stolików umożliwia korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Lada baru znajduje się wyżej niż 90 cm i dlatego należy uznać ją za niedostępną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewniono jednak obsługę kelnerską.

Toaleta w teatrze i restauracji

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w górnym foyer, naprzeciwko kasy. W toalecie teatru pole manewrowe ma 140 cm x 150 cm. Toaleta restauracji jest przestronna.

Oświetlenie i systemy alarmowe

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzoru. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnał nie będzie ostrzegał osób niesłyszących. W teatrze istnieje oznakowanie w druku braillowskim najważniejszych dla widzów elementów – wejścia na widownię oraz toalet. Zespół bileterski służy pomocą.

Pętla indukcyjna

Na widowni teatru zainstalowana jest przenośna pętla indukcyjna (instalowana w obu siedzibach teatru). Teatr posiada system odbiorników umożliwiających tłumaczenie symultaniczne, bądź odbiór czytanej audiodeskrypcji. Na sali jest dostępny ekran, który był już wykorzystywany do wyświetlania tekstu alternatywnego. Na sali znajduje się miejsce, w którym można ustawić tłumacza języka migowego. W wybrane dni zapraszamy na warsztaty teatralne z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Archiwum TR Warszawa

Strona dostępna pod adresem http://archiwum.trwarszawa.pl/

Data publikacji i ostatniej dużej aktualizacji strony: 2015.03.20

Strona internetowa częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawy nie stosuje się do stron internetowych opublikowanych przed dn. 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu i struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Inne podstrony TR Warszawa

2020burza.trwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.22
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w następującym zakresie:

 1. brak opisów alternatywnych treści graficznych – opisy będą dodawane w trakcie dalszej pracy nad implementacją nowej odsłony strony internetowej
 2. brak audiodeskrypcji i/lub podpisów niektórych treści video – uzupełnienie treści niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego


Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

stream.trwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.02
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w następującym zakresie:

 1. brak opisów alternatywnych treści graficznych – opisy będą dodawane w trakcie dalszej pracy
 2. brak audiodeskrypcji i/lub podpisów niektórych treści video – uzupełnienie treści niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego


Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

meczennicy.trwarszawa.pl

Data publikacji i ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: styczeń 2015

Strona internetowa jest nieaktualizowana i tylko częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ustawy nie stosuje się do stron internetowych opublikowanych przed dn. 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu i struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

niewychodzzteatru.trwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.04.25
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.05.15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w zakresie braku opisów alternatywnych treści graficznych. W związku z implementacją nowej strony, strona niewychodzzteatru.trwarszawa.pl będzie wkrótce przeniesiona na odpowiednio dostosowaną podstronę trwarszawa.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

tisz.trwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.07.05
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.07.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w zakresie braku opisów alternatywnych treści graficznych i video.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

online.trwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.29
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w zakresie:

 1. Brak opisów alternatywnych treści graficznych – opisy będą sukcesywnie dodawane w trakcie dalszej pracy nad implementacją nowej odsłony strony internetowej.
 2. Brak audiodeskrypcji i/lub podpisów i/lub tłumaczenia na polski język migowy (PJM) niektórych treści video.
 3. Brak możliwości zmiany kontrastu, kolory na pierwszym planie oraz kolory tła nie mogą być zmienione przez użytkownika.
 4. Brak możliwości dostosowania wielkości, kontrastu tekstu w materiałach video transmitowanych na żywo (streamingach) oraz materiałach dostępnych na życzenie (video on demand).
 5. Nagrania lub transmisje spektakli, w których użyte są światła stroboskopowe, mogą wywoływać ataki padaczki. TR Warszawa dokłada wszelkich starań, by odpowiednio oznaczać te spektakle w opisach towarzyszących materiałom.
 6. Okazjonalny brak odpowiednio oznaczonych nagłówków, etykiet, unikalnych ID – bieżąco aktualizowane.
 7. Okazjonalnie użyte nietypowe słowa, idiomy, żargon; brak treści wyjaśniających dla tekstów wymagających czytania na poziomie wyższym, niż gimnazjalny.


Oświadczenie zaktualizowno dnia 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

TR Warszawa realizuje przedsięwzięcie grantowe „TR BEZ BARIER – włącz pełne spektrum!”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dbanie o dostępność zarówno informacji, jak i samych spektakli i wydarzeń dodatkowych w TR Warszawa w sezonie 2022/2023.