OPEN CALL. Poszukujemy ośmiu artystów do udziału w Common LAB 2024

22.11.2023

Lizbona, Portugalia | Maputo Mozambik | Bobigny, Francja | Bruksela, Belgia
Termin zgłoszeń do 10 grudnia 2023 r. 23:00 UTC

Poszukujemy ośmiu artystów (reżyserów teatralnych, dramaturgów, choreografów lub twórców performatywnych) do udziału w Common LAB 2024. Odbywające się w kilku lokalizacjach ośmiotygodniowe laboratorium jest okazją do eksperymentowania z kolektywnymi i indywidualnymi narzędziami służącymi do dzielenia się wiedzą i rozwijania badań artystycznych w celu rozszerzania wielokulturowych i międzykulturowych europejskich narracji.

fot. Alain Richard 

Common LAB — program realizowany w ramach Common Stories

Common LAB 2024 jest częścią Common Stories – projektu, który skupia organizacje sztuk
performatywnych, artystów i artystki oraz publiczność, mając na celu przyjrzenie się dynamicznym
pojęciom tożsamości i różnorodności kulturowej w zmieniającym się społeczeństwie europejskim.

Konstrukcje tożsamości opierają się na opowieściach i doświadczeniach, które dodają im sił.
Opowieści mówią o tym, kim jesteśmy i kim staramy się być, kwestionując zarazem nasze
postrzeganie siebie i innych. Jesteśmy przekonani, że różnorodność opowieści i perspektyw pozwoli
nam dokładniej i bardziej obiektywnie zrozumieć polityczne, kulturowe i społeczne wyzwania, z
którymi musimy się zmierzyć, aby stworzyć wspólną przestrzeń w ulegających przemianom
społeczeństwach Europy charakteryzujących się niestabilnością, niepewnością, złożonością i
niejednoznacznością, a także walką o sprawiedliwość społeczną.

W ujęciu historycznym europejskie społeczeństwa zbudowano na nierównościach, które – w naszym
przekonaniu – wymagają działania. Sektory kultury są przesiąknięte patriarchalnymi i kolonialnymi
napięciami i zasadami, a także logiką dominacji i stosunków władzy, w sensie zarówno konkretnym,
jak i symbolicznym. W sektorze sztuk performatywnych władza, zasoby, podejmowanie decyzji i
programowanie nadal pozostają na ogół w rękach białych mężczyzn z klas średnich i wyższych. Z kolei artyści i osoby zawodowo związane ze sztuką z różnych środowisk kulturowych i społecznych, różnej płci i o różnym stopniu sprawności nie mają w dużej mierze dostatecznej reprezentacji ani na scenie ani poza nią, w szczególności na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych.

Common LABs

W latach 2023-2025 planujemy 3 edycje programu Common Labs (po jednej na rok) z udziałem 8
wybranych przez nas artystów. 

Każda edycja Common LAB będzie się składać z czterech dwutygodniowych modułów odbywających się w 4 różnych lokalizacjach, w tym jednej pozaeuropejskiej. Cały program będzie trwać 8 tygodni.

W ramach programu Common Lab chcemy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia:
– Artystyczne praktyki i opowieści, które są niedostatecznie widoczne lub po prostu nieobecne
w naszych instytucjach;
– Znaczenie różnorodności w warstwie językowej, estetycznej i reprezentacji.

Terminy i lokalizacje Common LAB 2024
GdzieKiedyGospodarz
Lizbona, Portugalia17-30 czerwcaAlkantara
Maputo, Mozambik2-15 wrześniaCulturArte
Bobigny, Francja14-27 październikaMC93
Bruksela, Belgia28 października – 10 listopadaThéâtre National Wallonie-Bruxelles

Następny open call do Common LAB 2025 zostanie ogłoszony we wrześniu 2024 r.

Common LAB zapewni wybranym artystom i artystkom możliwość:

1. Wymiany i dzielenia się wiedzą oraz uczenia się w ramach programu zajęć obejmującego:
– Wykłady i dyskusje z udziałem zaproszonych prelegentów i prelegentek;
– Warsztaty (w tym masterclass) poświęcone technikom/praktykom w odniesieniu do konkretnego kontekstu lub do pracy wybranych artystów i artystek;
– Praktyczne szkolenia grupowe lub indywidualne dotyczące środowiska zawodowego na temat prawa autorskiego, finansowania projektów, umów, dostępu do międzynarodowych sieci;
– Wizyty w miastach i spotkania z zespołami organizacji goszczących, z lokalnymi społecznościami (w tym artystami/artystkami, aktywistami/aktywistkami, partnerami i mediatorami/mediatorkami), z innymi artystami-rezydentami/artystkami-rezydentkami w ramach różnych kontekstów pracy;
– Udział w wydarzeniach artystycznych odbywających się w instytucji lub mieście goszczącym.

2. Pracy nad własnym projektem podczas indywidualnych i grupowych zajęć roboczych z
zaproszonymi mentorami/mentorkami i wykładowcami/wykładowczyniami. Oprócz zajęć
grupowych, uczestnicy/uczestniczki będą mieć czas na samodzielną pracę.

3. Prezentacji swojego projektu. Podczas ostatniego modułu Common LAB wybrani artyści/artystki zostaną zaproszeni do prezentacji swoich projektów w formie spektakli, dyskusji lub projekcji dyrektorom/dyrektorkom artystycznym instytucji partnerskich oraz zaproszonym gościom i gościniom zawodowo związanym ze sztuką. Prezentacja zostanie przygotowana z pomocą i na podstawie informacji zwrotnych od zaproszonych mentorów/mentorek Common LAB pracujących z uczestnikami/uczestniczkami w trakcie całego programu.

Treści programu CommonLab  zostaną również omówione i dostosowane do profilu i zainteresowań
wybranych artystów i artystek.

fot. Chloé Signès
Co oferujemy?

1. Program zajęć
2. Stypendium (80€/dzień)
3. Transport i zakwaterowanie. 

Większość zajęć prowadzona będzie w języku angielskim. Tłumaczenie z/na język angielski może być
dostępne dla niektórych działań, w zależności od potrzeb uczestników i uczestniczek.

Kto może się zgłosić?

– Artyści i artystki zajmujący się tematyką dynamicznych pojęć, jakimi są tożsamość i różnorodność w zmieniającym się społeczeństwie europejskim, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej;
– Artyści i artystki, którzy mają doświadczenie zawodowe w dziedzinie sztuk performatywnych – Tańca, Teatru, Performansu lub innej;
– Artyści i artystki, którzy są zainteresowani pracą i prezentacją swoich projektów przed potencjalnymi partnerami (niezależnie od liczby osób potrzebnych do realizacji projektu – mogą to być projekty solowe, grupowe a nawet większe formaty);
– Artyści i artystki mieszkający i pracujący w Europie (krajach Unii Europejskiej);
– Artyści i artystki posiadający dobrą znajomość języka angielskiego;
– Artyści i artystki mogący w pełni wziąć udział we wszystkich czterech modułach programu;

Aplikować mogą wyłącznie artyści/artystki lub autorzy/autorki będący liderami swoich projektów. Zgłoszenia grup nie będą rozpatrywane, ponieważ Common Lab pokryje koszty udziału tylko jednego uczestnika / reprezentanta projektu.

Zdecydowanie zachęcamy do aplikowania artystów/artystki ze wszystkich grup etnicznych, kultur, niezależnie od wyznawanej religii, o dowolnej narodowości, umiejętnościach, o różnych stopniach pełnosprawności, każdej płci, identyfikacji i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, w każdym wieku i o dowolnym statusie socjoekonomicznym.

W jaki sposób zostaną wybrane projekty?

Zgłoszenia będą oceniane przez Panaíbrę Gabriela Candę (CulturArte), Carlę Nobre Sousa i Davida
Cabecinhę (Alkantara), Pierre’a Thysa i Valérie Martino (Théâtre National Wallonie Brussels) oraz
Hortense Archambault i Virginie Dupray (MC93). Oceniający będą brać pod uwagę projekty zrealizowane już wcześniej przez danego artystę/artystkę, jak również projekt, nad którym artysta/artystka chciałby/chciałaby pracować. 

W ramach tego procesu aplikacje będą omawiane z doradcami projektu, którzy zapoznają się ze
zgłoszeniami i przedstawią swoje zalecenia odnośnie do zapewnienia różnorodności grupy. Udzielą
oni również wsparcia merytorycznego wybranym projektom artystycznym. 

Między 6 a 10 stycznia wybranych zostanie około 20 artystek i artystów, którzy zostaną zaproszeni na
dwudziestominutową rozmowę. Ostateczne wyniki zostaną przekazane emailem do 26 stycznia 2024 r.

Niezależnie od wyboru aplikacji, wszyscy artyści i artystki zostaną poinformowani o swoim wyniku.
Nie będziemy jednak w stanie przekazać im indywidualnych informacji zwrotnych. Wszystkie
zgłoszenia zostaną starannie przeanalizowane i ocenione, a nasza decyzja będzie ostateczna.

Jak aplikować?

Wypełnij formularz zgłoszenia do 10 grudnia 2023 r. 23:00 UTC. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń w języku angielskim, niemniej będziemy rozpatrywać również zgłoszenia w języku portugalskim,
francuskim, niemieckim, polskim i szwedzkim.

W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie następujących informacji:

 1. Imię i nazwisko
 2. Kraj zamieszkania
 3. Wiek
 4. Płeć (Mężczyzna/Kobieta/Inna)
 5. Jakich zaimków powinniśmy używać odnosząc się do ciebie? (on/ona/oni/inne –
  jakie?)
 6. Obszar(-y) pracy (teatr / taniec / performance /inny)
 7. Opisz krótko projekt, nad którym chciałbyś/chciałabyś pracować i przedstawić w
  ramach Common LAB. (maksymalnie 3000 znaków)
 8. Opisz krótko swoją podróż artystyczną i zrealizowane do tej pory projekty.
  (maksymalnie 6000 znaków)
 9. Opowiedz nam o swoich doświadczeniach w odniesieniu do wartości
  reprezentowanych przez Common stories. (maksymalnie 3000 znaków)
 10. Z jakich powodów aplikujesz i czego oczekujesz od programu? (maksymalnie 2500
  znaków)
 11. Potwierdź, czy będziesz mógł/mogła wziąć udział w Common LAB zgodnie z
  przedstawionym harmonogramem. 
 12. Do zgłoszenia dołącz następujące dokumenty w formacie pdf:
   CV;
   Prezentację artystyczną projektu, nad którym chciałbyś/chciałabyś w ramach
  Common Lab;
   Materiały dotyczące zrealizowanych projektów, w tym linki do materiałów video,
  stron www i mediów społecznościowych.
 13. Uzupełnij tę sekcję, jeśli chcesz dodać informacje na temat twojej sytuacji prywatnej
  lub zawodowej, które powinniśmy wziąć pod uwagę, rozpatrując twoje zgłoszenie.

SEKCJA DOTYCZĄCA SAMOIDENTYFIKACJI (OPCJONALNIE)

W tym polu możesz zdecydować o zidentyfikowaniu się jako członek/członkini dowolnej systematycznie marginalizowanej grupy na kulturowej mapie Europy (w tym, między innymi, grupy marginalizowanej na podstawie płci – w tym identyfikacji / ekspresji płciowej, rasy, grupy etnicznej, statusu socjoekonomicznego, sprawności/niepełnosprawności) oraz możesz, jeśli chcesz, podać więcej informacji na temat tej identyfikacji. Sekcja ta ma na celu pomóc nam dokładniej oszacować różnorodność grupy kandydatów jako element naszego dążenia do zwiększenia różnorodności artystów/artystek i projektów obecnych w naszych instytucjach.

14. Czy identyfikujesz się jako członek/członkini jakiejkolwiek systematycznie marginalizowanej grupy? (pytanie nieobowiązkowe)

Tak / Nie

15. Oświadczenie dotyczące samoidentyfikacji – Jeśli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco na poprzednie pytanie i jeśli chcesz rozwinąć tę odpowiedź, możesz podać więcej informacji na temat tej samoidentyfikacji. (maksymalnie 1000 znaków)

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytanie dotyczące któregokolwiek punktu zgłoszenia, skontaktuj się z
n.tirou@mc93.com (zapytania w jęz. francuskim albo angielskim)

Common stories tworzą Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, MC93, Bobigny (Francja), Théâtre
National Wallonie-Bruxelles, Bruksela (Belgia), Alkantara, Culturgest, Lizbona (Portugalia),
africologneFESTIVAL, Kolonia (Niemcy), Riksteatern, Sztokholm (Szwecja), we współpracy z TR
Warszawa, Warszawa (Polska), Orient Productions – DCAF Festival, Kair (Egipt), CulturArte, Maputo
(Mozambik), Les Récréâtrales, Wagadugu (Burkina Faso).

Projekt współfinansowany jest z programu Kreatywna Europa.